Bisjukdomar

Varroa

Varroakvalstret (Varroa destructor), är en parasit som lever på honungsbin. Den vuxna honan är rödbrun och mäter c:a 1,2 x 1,7 mm. Kvalstret, som lever av binas blodvätska (hemolymfa), angriper både vuxna bin och biyngel.


Varroa kan bara föröka sig på biyngel. Kvalsterhonorna går ned i yngelcellerna innan bina täcker dem med vaxlock. Hela fortplantningsprocessen, äggläggning och parning, sker i den täckta cellen. När biet är fullbildat och kryper ut ur cellen följer den ursprungliga kvalsterhonan och hennes fullbildade honliga avkomma med ut ur cellen. Varroahannen och de outvecklade stadierna av varroahonorna dör inom kort och dessa har således inget liv utanför yngelcellen.


Kvalstrens antal kan fördubblas på ungefär tre veckor under yngelsäsongen. I extrema fall kan antalet öka mer än 100 gånger på en säsong. En del kvalster dör under vintern, men i medeltal sker det ungefär en tiodubbling av kvalster från en säsong till den nästa.


Nosema apis / Nosema ceranae


Från Bert Thryborn kurs på Drottningodlarföreningen i Skaraborg.


Semitransparent utveckling

 •     100-tal sporer leder till infektion hos biet
 •     Temperaturberoende, 30-35°C
 •     Bryter ut när yngelsättningen påbörjas på våren
 •     Max i början – mitten av maj


Utsot

Behöver inte betyda Nosema, men hjälper till att sprida Nosema om parasiten finns i samhället


Spridningsvägar

 •     VAXET - viktigaste spridningsvägen
 •     Biodlaren – flyttar vax mellan samhällen
 •     Krossade bin
 •     Vattningsanordningar/vattensamlingar


Effekter

 •     Sämre övervintring (avsevärt!)
 •     Sämre honungsproduktion(avsevärt!)
 •     Kortare livslängd på bina
 •     Bina får sämre förmåga att producera fodersaft
 •     Sämre yngelproduktion (avsevärt!)
 •     Samhället utvecklas inte normalt trots tillräcklig bimassa


Påverkar utveckling av nosema

 •     Lång vinter – exkrementtömning i kupan
 •     Tidig yngelsättning
 •     Proteinfodring förvärrar nosemans förlopp
 •     Undernärda bin – känsligare för angrepp
 •     Motståndskraft mot nosema? Eventuellt!Nosema- och varroabekämpning

NYTT vax varje år i yngellådorna!

Utbyggda och skattade ramar från skattlådorna har mycket få drönarceller – om ens några. De får bli det nya yngelrummet. Häng in drönarramar så kommer de flesta varroakvalstren att invadera dessa och kan skäras ut.

 •     Byt inte ramar mellan kuporna (från yngelrum)
 •     Undvik klämma ihjäl bin (alla bin kan vara smittade)
 •     Rinnande vatten till bina gör att de inte förorenar vattnet


Kontroll - behandling

 • Samhälle som har nosema flyttas till smittfritt vaxbygge eller dödas!
 • Ramar behandlas med
 • 75 % ättiksyra (3/4 dl/10 ramar i en LN-låda) eller
 • Uppvärmning till 49°C i 24 timmar

OBS - fungerar inte med att frysa ramar eller annat än ovan

 • Förena aldrig svaga samhällen utan att först undersöka förekomst av nosema


Nosemaundersökning av bin

Lämplig tid - slutet av April för att undvika ungbin som kanske inte har blivit infekterade (än).


 1. 60 levande bin från yttre ramarna.
 2. Frysdöda bina.
 3. Använd hela bin eller bara bakkropparna.
 4. Lägg bina i en mortel och mosa dem noga med en pistill.
 5. Tillsätt 60 ml vatten (1 ml/bi) och mosa ytterligare så att det blir en jämn blandning. Använder man en bestämd mängd vatten per bi har man möjlighet att bedöma hur kraftigt nosemaangreppet är och kan göra jämförelser.
 6. Med pipett, eller med bakre änden på en tändsticka, för man över en droppe från morteln till ett objektglas.
 7. Lägg på ett täckglas och tryck till försiktigt.
 8. Mikroskopera - helst med 400x förstoringAntal sporet/synfält         Angreppets svårighetsgrad


1-5                                           Svagt


6-100                                                Måttligt


över 100                                                          Starkt

Copyright  ©  All Rights Reserved